Okrugli stol u Karlovcu: Prezentacija rezultata provedene analize kestenovih šuma u Velikoj Kladuši i Bužimu

U sklopu redovnih aktivnosti projekta „Zaštita i promocija kestena“ koji se finansira u okviru Programa IPA Interreg prekogranična suradnja Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, u Gradu Karlovac dana 11.06.2019. godine održan je okrugli stol na kojem su od strane eksperata, profesora doktora nauka, prezentirani rezultati provedene analize stanja kestenovih šuma sa prijedlogom mjera zaštite oštećenih kestenovih šuma.

Cilj okruglog stola bio je da se o provedenim aktivnostima, rezultatima i mjerama analize upoznaju predstavnici institucija vlasti, akademske zajednice, pravna lica i nevladine organizacije koje se bave korištenjem kestena kao osnove svog rada i djelovanja, kao i pitanjem zaštite i promocije kestena.

Generalni zaključci koji će se pronaći u dokumentu „Analiza stanja kestenovih šuma“ su između ostalog:

  • hitno donijeti dugoročnu strategiju očuvanja šuma pitomog kestena kako bi se očuvao ovaj izuzetno vrijedan prirodni resurs; donijeti planove za obnovu šuma pitomog kestena, njenu reintrodukciju, kao i očuvanje genetičke raznolikosti;
  • pronaći i izdvojiti sjemenske objekte pitomog kestena ili sastojine, grupe stabala ili pojedinačna stabla kestena;
  • stvaranje sjemenskih plantaža, koje će proizvoditi kvalitetno sjeme, gdje će se proizvoditi sadni materijal i osnivati kulture kvalitetnih tehnoloških svojstava, krupnog ploda, otporne na štetočine i bolesti, izdržljive na visoke i niske temperature, sušu itd.;
  • uključivanje svih zainteresiranih strana;
  • podizanje svijesti i kontinuirana edukacija stanovništva.

 

Predhodni

Slijedeci